Orø som Oplevelses-ø

ORØ SOM OPLEVELSES-Ø

Gruppen arbejder bl.a. for at gøre Orø endnu mere turistvenlig bl.a. ved bedre adgang til naturen via trampestierne. Desuden arbejder en anden gruppe med etablering af aktive uderum for børn og voksne.


TRAMPESTIERNE PÅ ORØ

Der ønskes iværksat en bedre organisering samt udførelse af det praktiske vedligeholdelsesarbejde af trampestierne. Desuden ønskes iværksat en informationskampagne bestående af bedre skiltning på ruterne samt et opdateret Orø Kort med mere og bedre info om trampestierne.


Gruppen ønsker at iværksætte en aktiv informationskampagne om øens trampestier med det formål at rekruttere flere naturinteressede til at engagere sig i vedligeholdelsesarbejdet.

Dette arbejde består i at slå trampestierne 2-3 gange om året samt vandsikre de våde strækninger med flis lavet af øens haveaffald.


Gruppen arbejde desuden for at etablere bedre parkeringsforhold ved trampestierne for at sikre bedre adgang til naturen for alle herunder også lystfiskere.

AKTIV UDERUM


Senest nyt

Et skridt nærmere Øasen


Så er vi fra projektgruppen klar til at dele med jer, hvor langt vi er i processen med at skabe et aktivt uderum til glæde for alle øens beboere og besøgende.


På bagrund af en række møder med UNO, som er den leverandør vi har valgt at samarbejde med i etableringen af det aktive uderum, er der blevet udarbejdet en foreløbig skitse for området. Da det jo er tænkt som et samlingsted for alle øens beboere og gæster, har det været vigtigt for os, at det kommer til at rumme aktivitetstilbud, som en bred vifte af mennesker kan få glæde af. Her kan I se den foreløbige plantegning.


Som I kan se, kommer området til at bestå af mange forskellige elementer. Der er planer om en legeplads, som er inspireret af Margrethe korset og Margrethe den førstes tilknytning til Orø. Legetårnene vil blive udformet som et Jagtslot og øens vilde dyr vil blive medtænkt som udsmykning på legeredskaberne.


Der vil blive etableret sansehaver/skolehaver som enhedsinstitutionen kan benytte og der vil være et fitnessområde som kan bruges af både yngre og ældre motionister samt til brug for genoptræning. Et tingsted er medtænkt i øasen. Her kan man mødes og holde picnic, mens ungerne og "barnlige sjæle" leger.


Af den megen jord som kommer fra kloakeringsarbejdet, ønsker vi at etablere en kælkebakke og en pumptrackbane (en cykelbane). Kommunen vil sørge for at tage prøver af denne jord, således at vi er sikre på, at det ikke er forurenet jord der bliver brugt. Endelig bliver der lavet en multibane til forskellige former for boldspil.


Som det fremgår af tegningerne, så er det et omfattende projekt og det sker ikke over night. Meget hviler på fondsmidler men også på støtte, velvilje og bidrag fra lokalsamfundet, det være sig økonomiske bidrag - store som små, frivillig arbejdskraft eller tilsagn om opbakning. Vi er også ved at undsøge hvordan man laver folkeaktier.


I projektgruppen er vi derudover i fuld gang med at tænke tanker om, hvordan drift og vedligeholdelse kan sikres på både kort og lang sigt, og har i det stykke fået god hjælp af Solvej fra “Meget mere Merløse”, som står i spidsen for et lignende projekt i Store Merløse, hvor de netop har taget første spadestik til det egentlige byggearbejde, ligesom gode folk fra Holbæk kommune har stillet sig til rådighed og er yderst hjælpsomme. Vi er også i dialog med Orø skole- og børnehus, forpagterne fra Forsamlingshuset, Beboerforeningen, Ældrecenteret, Orø Strand, Orøkontor, Fors og Halbestyrelsen. Vi ønsker flere samarbejdspartnere og vil afholde et borgermøde inden sommerferien hvor fastboere, sommerhusejere og Orøs erhversliv inviteres.


Kært barn skal have et navn, og der skal lyde en tak til alle jer, som har ulejliget jer med at komme med jeres gode ideer til navnekonkurrencen. Valget faldt på “Øasen” som det gerne skulle blive for alle brugere, når det hele engang står færdigt i en forhåbentlig ikke alt for fjern fremtid.


Varme forårshilsner fra hele projektgruppen (Sissel, Michelle, Anne Mette, Helene, Mette og Lis).Tidligere info

Der bliver arbejdet på højtryk på projektet, og der er fundet samarbejdspartnere som vil kunne realisere vore drømme. Men store ting tager tid og tilladelser, før arbejdet med fundraising kan starte.


Men hvad er det så vi arbejder hen mod?

Det er projektets formål, at lave et område som samler en bred vifte af Orøs borgere og turister, som samtidig giver mulighed for at røre sig sammen. Et tingsted hvor der er plads til socialt samvær over fælles aktiviteter. Vi vil inddrage Orøs historie, så det bliver et springbræt til at udforske Orøs fortællinger og kulturelle tilbud. Det lægger op til leg, motion og kulturel læring.

Området skal placeres på sportspladsen foran forsamlingshuset, så det ligger midt på øen, tæt på skolen, ældrecenter og fremkommeligt fra færgen, så turisterne også kan få glæde af den nye attraktion. Ydermere giver placeringen skolen og børnehuset et sted til udfoldelse af grønne fingre. Ungdomsklubben vil også have mulighed for at benytte området til deres klubaftener, og de ældre til at gå tur og mulighed for genoptræning.

Planen og ambitionerne er, at der kommer aktiviteter, som leg, træning, sansning til alle aldre, så alle kan benytte området. Vi har aktiviteter der er tættere på, at blive realiseret end andre, og det hele afhænger af fondsmidler. Vi arbejder med forsyningen om at aftage noget af jorden fra det omfattende kloakeringsprojekt. Jorden kan lægges på stedet og bruges til anlæggelse af øens nye kælkebakke og cykelbane, som stadig kræver fondsmidler før de kan gøres færdig.


Hvad med de penge projektet allerede har fået?

De 12.000 DKK. som projektet var så heldige at vinde under Orøs borgerbudgettering, var søgt til tegninger af området og cykelbanen. I mellemtiden har vi fået et samarbejde med UNO Koncept, der laver de lovmæssige tegninger gratis, som en del af vores samarbejde. Derfor har vi valgt at bruge pengene på noget konkret, som kan komme alle Øens borgere og brugere til gode. Vi laver et tingsted ved det gamle halvtag, som allerede står på idrætspladsen. Dette vil vi gøre istand, så det bliver lækkert og brugbart igen, med siddepladser og borde hvor man kan spise madpakken.

Poppeltræerne omkring bliver fældet i samarbejde med kommunen, og noget af flisen derfra bliver lagt til fri afhentning, hvornår bliver udmeldt når vi kender datoen.


I løbet af foråret fortsætter arbejdet med at finde fondsmidler og søge tilladelser. Til det skal vi bruge et navn. Derfor lægger vi det nu op til jer vidunderlige naboer, genboer, venner, familie og medøboere. Hvad vi skal kalde denne fantastiske uundværlige mulighed for, at øen kan tiltrække endnu flere til at besøge og bebo vores dejlige ø, og ikke mindst et fælles mødested for alle. Vinderen får altså æren af at navngive stedet. Forslagene bliver taget med på et møde mellem projektgruppen og samarbejdspartnerne, hvor vindernavnet udvælges. De gode forslag tager vi imod indtil 18 marts kl.12.00, enten via facebookgruppen "visitorø" eller på Orøkontor hvor vi har en kasse. Der er mulighed for at smide dit forslag i postkassen hvis du kommer udenfor åbningstid. Alle kan komme med forslag, men kun et hver! Husk at skrive navn og telefonnummer.

KONTAKT - TRAMPESTIERNE

Email: kontakt@oroe.dk


ØVRIGE GRUPPEMEDLEMMER

Carin Brandt - Øbo

Alexander Rigius - Øbo

Bent Reedtz - Øbo

Henning Deurell - Øbo

Jens Johan Dahlkild - Øbo

Lene Dodds - Øbo

Steen Uja - Øbo

Vibeke Jørgensen - Øbo

KONTAKT - AKTIV UDERUM

Tovholder: Sissel Steen Nielsen, Øbo

Tlf. 21240729

Email: sisselsteennielsen@gmail.com


ØVRIGE GRUPPEMEDLEMMER

Eja, Øbo

Mette, Øbo

Lis, Øbo

Anne-Mette, Øbo

Helene, Øbo

Michelle, Øbo.